fbpx

 1. Anvendelsesområde

Nærværende generelle forretningsbetingelser er gældende for alle registrerede brugere af Emporion ApS’ (CVR-nr. 40940715, ”Fooducer”) hjemmeside, aftagere af produkter og/eller ydelser fra fooducer, samt producenter, indkøbere, leverandører, annoncører m.fl., der indgår aftale med fooducer.

 1. Aftaler om køb/salg af produkter/ydelser

Såfremt du ønsker at indgå aftale om køb/salg af produkter og/eller ydelser fra en producent, indkøber, leverandør, annoncør m.fl., som Fooducer har formidlet kontakten til via Fooducers hjemmeside, indgås sådan aftale direkte mellem dig og den producent, indkøber, leverandør, annoncør m.fl. Fooducer er således ikke part i og kan ikke gøres ansvarlig for fejl, mangler og/eller krav, der udspringer af sådanne aftaler.

 1. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Tilbud fra Fooducer er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Fooducer i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Fooducer, medmindre Fooducer meddeler dig andet skriftligt.

Fooducer tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter og/eller ydelser skriftligt senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Fooducer.

Du kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter og/eller ydelser uden Fooducers skriftlige accept. Ønsker du at ændre eller annullere en afgivet ordre, skal dette meddeles skriftligt til Fooducers kundeservice via Fooducers hjemmeside.

 1. Priser, levering og betaling

Prisen for produkter og/eller ydelser følger Fooducers gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Fooducer bekræfter din ordre, medmindre andet er aftalt skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

Ekspeditionsgebyr for fakturaer under kr. 1000 (ekskl. moms) udgør kr. 50. Såfremt der ikke betales med kort direkte ved køb.

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato og vil fremgå af fakturaen.

Hvis du undlader at betale en faktura rettidigt af årsager, som Fooducer er uden ansvar for, har Fooducer ret til rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. måned fra forfaldsdato og til betaling sker.

Hvis du undlader at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling, har Fooducer ud over rente ret til at: (i) ophæve aftalen om de produkter og/eller ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve aftalen om de produkter og/eller ydelser, som endnu ikke er leveret, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 1. Abonnementsbetingelser

Et abonnement hos Fooducer løber, indtil du opsiger abonnementet skriftligt. Abonnementer er uopsigelige for dig i 30 dage og forudbetales for en måned af gangen, med mindre andet aftales skriftligt.

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement, dog senest 7 dage før udløbet af indeværende abonnementsperiode. Opsigelsen skal ske skriftligt, enten via e-mail eller brev. Manglende betaling accepteres ikke som en opsigelse af et abonnement. Opsigelsen har virkning for den næstkommende abonnementsperiode. Abonnementsperioden fremgår af fakturaen/kvitteringen.

Fooducer har til enhver tid ret til at opsige dit abonnement med 2 dages forudgående skriftligt varsel. Fooducer har desuden ret til at opsige dit abonnement med øjeblikkelig virkning såfremt du er producenter/leverandør af fødevarer og ikke overholder EUs fødevarelovgivning. I tilfælde af dit abonnements ophør (uanset årsag) er Fooducer berettiget til at fjerne din profil fra Fooducers hjemmeside inklusive eventuelle tilhørende produkter.

 1. Persondatapolitik     

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Emporion ApS behandler og sikrer dine oplysninger.

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: Emporion Aps, Lindholm Havnevej 31 5800 Nyborg, CVR-nr.: 40940715

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger, statistik og personalisering af indhold og annoncer. Denne information kan blive gjort tilgængelige for andre selskaber, som fooducer samarbejder med.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte, listen er ikke udtømmende:

Personlige oplysninger, som du giver ved at udfylde en formular (fx når du opretter dig som bruger) på Fooducers hjemmeside, eller som i øvrigt registreres ved henvendelse til Fooducer, behandles af fooducer i forbindelse med forberedelse og administration af det/den pågældende produkt/ydelse.

Personlige oplysninger kan derudover danne grundlag for statistik, markeds- og kundeanalyser, forretningsmæssig opfølgning samt forretnings- og metodeudvikling. Personlige oplysninger bruges også til markedsføringsformål, medmindre du har frabedt dig at modtage sådan materiale. Inden for rammerne af disse generelle forretningsbetingelser kan personlige oplysninger også blive gjort tilgængelige for andre selskaber, som fooducer samarbejder med.

Fooducer overholder relevant persondatalovgivning. Fooducer behandler alene personoplysninger efter instruks fra dig. fooducer træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med relevant persondatalovgivning. Fooducer skal på din anmodning give dig tilstrækkelige oplysninger til, at du kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Såfremt du er en del af den offentlige forvaltning, finder reglerne i sikkerhedsbekendtgørelsen ligeledes anvendelse for behandlingen ved Fooducer.

Du kan til enhver tid få adgang til dine data ved Fooducer, enten ved at logge ind på din profil eller kontakte vores kundeservice på info@fooducer.com.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger: E-mail, navn, telefonnummer, som angivet af brugeren ved oprettelse af brugerprofil og accept af nyhedsbreve mv.

I tilfælde af konkurs vil alle kunder få tilsendt deres data i CSV format. Fooducer.com og Fooducer’s digitale platform vil forsætte drift frem til og med Indeværende år + 5 år, under forbehold for at dette ikke dækker feature-ønsker, driftsnedbrud, ændringer i SLA eller andet fra vores hosting partnere, osv.

 1. Fortrolighed og immaterielle rettigheder

Du er ikke berettiget til at viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge Fooducers erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. Du er desuden ikke berettiget til på utilbørlig måde at skaffe eller forsøge at skaffe kendskab til eller rådighed over Fooducers fortrolige oplysninger. Data du modtager fra Fooducer må under ingen omstændigheder deles med 3 part uden en aftale med Fooducer. Du skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Fortrolighedsforpligtelserne efter dette pkt. gælder så længe du er bruger af Fooducers hjemmeside og/eller aftager af produkter og/eller ydelser fra Fooducer og uden tidsbegrænsning efter ophør af sådan tilknytning til Fooducer uanset årsagen til ophøret.

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der består og/eller opstår i forbindelse med Fooducers produkter og/eller ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Fooducer.

 1. Særligt vedrørende uploadede billeder

Ved upload af billeder til Fooducer, herunder til brug på Fooducers hjemmeside, indestår du for, at have alle rettigheder herunder immaterielle rettigheder, til at anvende billederne til dette formål. Samtidig accepterer du ikke at anvende de af dig uploadede billeder i erhvervsmæssig sammenhæng, der konkurrerer direkte eller indirekte med Fooducer.

 1. Links

Fooducers hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Sådanne linkede hjemmesider er stillet til rådighed udelukkende til din komfort, information og brugen af sådanne hjemmesider sker på egen risiko. Fooducer kontrollerer ikke og er ikke ansvarlige for indholdet af linkede hjemmesider, uanset om Fooducer er affilieret med indehaveren af sådanne linkede hjemmesider.

 1. Ansvar

I tilfælde af mangler, fejl eller forsinkelse ved nogen af Fooducers produkter og/eller ydelser kan Fooducer efter dets eget valg vælge enten at foretage omlevering eller kreditere dig for det/den mangelfulde eller forsinkede produkt/ydelse, alt til fuld og endelig afgørelse. Du kan således ikke gøre erstatningsansvar, herunder erstatningsansvar for produktansvar, eller krav om forholdsmæssigt afslag gældende over for Fooducer.

I tilfælde hvor Fooducer formidler dig kontakten til andre af Fooducers brugere og/eller Fooducers samarbejdspartnere via Fooducers hjemmeside eller på anden vis, er denne service udelukkende og til intet andet formål end for at assistere dig. Med mindre andet skriftligt er aftalt er Fooducer således ikke part i eventuelle aftaler mellem dig og sådanne andre brugere og/eller samarbejdspartnere.

Fooducer er ikke ansvarlig over for dig for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure situationen består. Som force majeure anses forhold, der er uden for fooducers kontrol, og som Fooducer ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, strømsvigt, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 1. Ændringer

Fravigelser af disse generelle forretningsbetingelser er kun gældende, hvis det er aftalt skriftligt.

Fooducer forbeholder sig retten til, til enhver tid og uden forudgående varsel, at ændre nærværende generelle forretningsbetingelser til fordel for dig.

 1. Gældende lov og værneting

Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå, skal afgøres ved Aarhus Byret.

Vi tager forbehold for eventuelle fejl og mangler.

Er du klar til at prøve Fooducer?

Lad Fooducer hjælpe din forretning i dag!

Opret bruger nu

eller ring til os for at få mere at vide på +45 21 99 06 81